Thông báo

Cập nhật lúc : 16:09 14/10/2020  

Tích hợp văn hóa địa phương

UBND THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 414/PGD&ĐT

V/v Tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào chương trình Giáo dục mầm non

 Hương Thủy,  ngày 06  tháng 10  năm 2020

 

 

            Kính gửi:                                        

-         Hiệu trưởng các trường mầm non công lập;

-         Chủ cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Căn cứ Công văn số 2124/SGDĐT-GDMN ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào chương trình giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào Chương trình giáo dục mầm non với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” cho trẻ mầm non đảm bảo các nội dung giáo dục về văn hóa đặc sắc của Thừa Thiên Huế như: cốt cách con người Huế, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, một số nghề truyền thống của địa phương, những sự kiện văn hóa lễ hội, ẩm thực, các trò chơi dân gian và những làn điệu dân ca Thừa Thiên Huế… nhằm giáo dục cho trẻ yêu quê hương, đất nước; tự hào về con người Huế và bản sắc văn hóa Huế, từ đó hình thành cho trẻ nhân cách chuẩn mực và những hành vi đạo đức phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, cốt cách nho nhã thanh lịch của người Huế (Thừa Thiên Huế nói chung và Huế nói riêng); hình thành ý thức trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn bản sắc “Văn hóa địa phương” ngay từ độ tuổi mầm non. 

2. Các mục tiêu cụ thể

2.1. 100% các cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện Kế hoạch tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào Chương trình giáo dục mầm non. Bảo đảm tất cả trẻ em mầm non đều được tạo cơ hội học tập, vui chơi và giáo dục văn hóa địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của mỗi đơn vị. Hình thành nền tảng vững chắc để phát triển nhân cách toàn diện mang bản sắc văn hóa riêng của con người Huế ngay từ độ tuổi mầm non.

2.2. Tích hợp“ Văn hóa địa phương” vào chương trình giáo dục mầm non nhằm hình thành những hành vi đạo đức tích cực cho trẻ, tạo sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp phù hợp với văn hóa cội nguồn.

2.3. Cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) và nhân viên trường học được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý trong công tác tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, thực hiện Kế hoạch tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” phù hợp với mục tiêu Chương trình Giáo dục mầm non của mỗi nhà trường.

2.4. Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm phối kết hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng nội dung giáo dục “Văn hóa địa phương”  tích hợp vào Chương trình GDMN của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường giao tiếp, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, lồng ghép tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương”  vào các hoạt động, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ hàng ngày.

3. Thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức (bản tin, truyền thanh, phóng sự, website....), phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng tạo môi trường kết nối thực hiện giáo dục “Văn hóa địa phương”  cho trẻ.

4. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu các danh lam thắng cảnh của quê hương, nét ẩm thực và những sự kiện văn hóa của Huế phù hợp với độ tuổi và mỗi địa phương.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng kế hoạch tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào chương trình GDMN, lồng ghép vào các hoạt động giáo dục trong sinh hoạt của bé hàng ngày phù hợp với từng độ tuổi, văn hóa vùng miền, chú trọng hoạt động thực hành và trải nghiệm;

2. Phát động phong trào sưu tầm, tìm kiếm những bài thơ, bài hát, hò vè, câu đố… đang lưu truyền trong dân gian ở mỗi địa phương, phù hợp với độ tuổi mầm non. 

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng về Kế hoạch tích hợp giáo dục cho trẻ “Văn hóa địa phương” trong Chương trình giáo dục mầm non. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tích hợp giáo dục “ Văn hóa địa phương” .

4. Tổ chức hội thảo về nội dung, phương pháp tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” trong thực hiện chương trình GDMN, hoạt động thao giảng, dự giờ… để bồi dưỡng năng lực, nâng cao kỹ năng thực hành đối với giáo viên.

5. Tổ chức các hoạt động giao lưu, ngày hội phù hợp với độ tuổi… tạo sân chơi cho trẻ mầm non được trải nghiệm (chương trình giao lưu Bé với di sản văn hóa Huế, Bé với ẩm thực Huế, Bé với làn điệu dân ca địa phương, Bé với trang phục địa phương….).

6. Phát động phong trào sưu tầm và bảo tồn những Văn hóa dân gian (lời ca, bài thơ, câu đố, món ăn, trang phục…) của các địa phương, vùng, miền phù hợp với độ tuổi mầm non.

7. Kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình về thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến các trường mầm non, cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn về tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương”;

- Chỉ đạo các trường mầm non, cơ sở mầm non tư thục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào Chương trình giáo dục mầm non, xây dựng góc “ Văn hóa địa phương” phù hợp với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, với tình hình thực tế của địa phương và của trẻ.

- Kiểm tra, hỗ trợ, thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” đối với các trường mầm non, cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu cấp thị xã (năm học 2021-2022);

- Sơ kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo, đánh giá kết quả triển khai kế hoạch cùng với báo cáo tổng kết năm học.

2. Các trường mầm non công lập, cơ sở mầm non tư thục

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” trong Chương trình GDMN;

- Tuyên truyền phổ biến ý nghĩa và tầm quan trọng  của các nội dung tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” tới cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức (bản tuyên truyền, xây dựng góc địa phương, môi trường văn hóa Huế...);

- Phối kết hợp với cha mẹ trẻ, cộng đồng để thống nhất nội dung, quan điểm và phương pháp nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch đề ra;

- Tổ chức các hoạt động giao lưu cấp cơ sở (năm học 2020 – 2021).

Trên đây là kế hoạch triển khai Kế hoạch tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” trong chương trình giáo dục mầm non./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GD&ĐT TT Huế;

- Lãnh đạo PGD&ĐT;

- Lưu: VT, MN.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Ái Hương

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

 Tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào Chương trình giáo dục mầm non

(Kèm theo Kế hoạch số …… /PGD&ĐT ngày …. Tháng   năm 2020)

1. Giáo dục lễ giáo về cốt cách con người Huế

1.1. Tiếp tục phát huy chuyên đề “ Giáo dục lễ giáo” để làm nền tảng thực hiện kế hoạch tích hợp giáo dục “ Văn hóa địa phương” vào chương trình GDMN;             12. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lớp học lễ giáo thân thiện, nho nhã, thanh lịch trong giao tiếp mỗi nhà trường (giữa trẻ với trẻ, giữa cô giáo với trẻ, giữa cô giáo với cha mẹ trẻ em, CBQL với giáo viên, nhân viên);

1.3. Xây dựng môi trường sinh hoạt trong nhà trường luôn có hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của GV đối với trẻ và những người khác mẫu mực, trong sáng, lịch sự để trẻ noi theo;

1.4. Luôn tạo điều kiện, tận dụng những cơ hội, hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ trải nghiệm để thể hiện thái độ, các hành vi văn hóa, hành vi ứng xử tích cực cho trẻ, tạo sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp phù hợp với văn hóa địa phương;

1.5. Tích hợp, lồng ghép vào các hoạt động hằng ngày để giáo dục trẻ một cách toàn diện phù hợp với văn hóa cốt cách con người Huế như: đi nhẹ nói khẽ, không nói quá to khi đang ở nơi công cộng, biết nhìn vào mắt người khác khi đang nói chuyện, lằng nghe người khác nói hết câu, không nói leo, biết cảm ơn, xin lỗi, dạ thưa…

2. Giáo dục trẻ cảm nhận và tự hào về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương

2.1. Tổ chức cho trẻ tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu về danh lam thắng cảnh (cầu Trường Tiền, Đại Nội, Sông Hương, lăng tẩm, chùa chiền, cầu ngói Thanh Toàn …), các di tích lịch sử tại địa phương phù hợp với khả năng của trẻ và thuận tiện tổ chức (có thể cho trẻ tham quan thực địa hoặc cho trẻ xem qua băng hình, tranh ảnh);

2.2. Giáo dục trẻ bước đầu biết cảm nhận và tự hào về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương thông qua các hoạt động trên lớp hoặc tham quan dã ngoại, hình thành ý thức từ độ tuổi mầm non về tôn trọng và bảo tồn di tích lịch sử cố đô Huế;

2.3. Xây dựng chủ đề hoặc lồng ghép vào các chủ đề nhằm cung cấp kiến thức và giáo dục trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, yêu bản sắc riêng của Thừa Thiên Huế.

3. Giáo dục trẻ biết về các sự kiện văn hóa của tỉnhThừa Thiên Huế

3.1. Thông qua các sự kiện lễ hội nổi bật của tỉnh Thừa Thiên Huế các sự kiện lễ hội của mỗi địa phương để tích hợp giáo dục cho trẻ về ý nghĩa của truyền thống văn hóa địa phương, phù hợp với khả năng của trẻ;

3.2. Lựa chọn một số làn điệu dân ca địa phương phù hợp với độ tuổi  đưa vào hoạt động âm nhạc cho trẻ, nhằm giáo dục trẻ biết yêu thích làn điệu dân ca địa phương, làm quen với những giá trị văn hóa “phi vật thể” của Huế; 

3.2. Tổ chức, mô phỏng các sự kiện lớn cho trẻ thực hành trải nghiệm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương như: Hội chợ quê, hội chợ xuân, lễ hội, hội chợ ẩm thực,lễ hội Festival…

4. Giáo dục trẻ biết về văn hóa ẩm thực của địa phương

4.1. Tích hợp giáo dục trẻ thông qua các hoạt động nhằm phát triển kỹ năng và hiểu biết của trẻ về văn hóa ẩm thực mỗi địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế;

4.2. Giới thiệu và cho trẻ biết và cảm nhận về những món ăn đặc sắc riêng của Huế (Thừa Thiên Huế nói chung và Huế nói riêng) như: chè hạt sen, bánh nậm, bánh lọc, cơm hến, bún bò….của Huế, hay một số món ăn của người đồng bào Dân tộc thiểu số ở vùng cao huyện Nam Đông, A Lưới: bánh A coat; cháo tà lục, tà lạo; món cà lèng; cheo cá mát…và món ăn của địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

4.3. Thông qua hoạt động “Bé tập làm nội trợ” để tạo cơ hội cho trẻ thực hành, trải nghiệm một số món địa phương ăn phù hợp với độ tuổi và sự an toàn của trẻ.

5. Giáo dục trẻ biết một số nghề, một số trang phục truyền thống của địa phương

5.1. Tích hợp, lồng ghép hoặc tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kỹ năng và hiểu biết của trẻ về một số nghề truyền thống , một số trang phục truyền thống của địa phương;

5.2. Giáo dục trẻ biết yêu quý, tôn trọng, giữ gìn và tự hào về một số nghề truyền thống của địa phương mình (nghề mây tre đan, chằm nón, đánh cá, chổi đót, làm hương, làm hoa giấy, nặn Tò he diều Huế…) trang phục truyền thống của địa phương (áo dài Huế);

5.2. Tổ chức cho trẻ đi tham quan, tìm hiểu, thực hành, trải nghiệm với một số nghề truyền thống tại địa phương phù hợp với độ tuổi và điều kiện thuận lợi của nhà trường.

 
   

 

Số lượt xem : 5

Các tin khác