Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 09:40 30/11/2017  

Phó hiệu trưởng 2

 

Họ và tên:  Đặng Thị Thu Lý
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng
Email:  thuly1974dangthi@gmail.com
Điện thoại:  01645932912
Địa chỉ:  Trường MN Thủy Lương

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chuyên môn khối MGN; MGB; NT.
- Phụ trách cơ sở lẻ Lương Xuân.
- Phụ trách PMIC.

Số lượt xem : 507